นายมะยม  สุพรรณ

สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์
นางรัตนา  แสงสว่างโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวิมล  เชื้อศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสิริน  บุญเรืองรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสันติ  มอญแช่มช้อย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางอรอนงค์  สารสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายธีรวัฒน์  เครือทรง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.เบญจมาพร  สกุลวัฒน
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.พิมพ์พจี  ทรัพย์เฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข