ข้อมูลพื้นฐาน

            อำเภอศรีประจันต์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในจำนวนจากอำเภอทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเคยเป็นท้องที่ของอำเภอท่าพี่เลี้ยง (อำเภอเมืองสุพรรณบุรี) กับอำเภอเดิมบางนางบวช (อำเภอสามชุก) รวมตั้งเป็นเป็นอำเภอศรีประจันต์ ในราว ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) แบ่งการปกครองในสมัยนั้นออกเป็น 22 ตำบล  ชื่ออำเภอศรีประจันต์ สันนิษฐานว่าน่าจะเอามาจากชื่อของหมู่บ้าน “ศรีจันต์” เพราะปรากฏในนิราศสุพรรณ

            จวบจนชนบทบ้าน                  ศรีจัน
ท่าลาดหาดเกยกัน                             แก่งตื้น
เรือนตั้งฝั่งเรียงรัน                           โรงเหล็ก  เจ๊กเอย
 คนภู่ดูครึกครื้น                                ด่านช้างทางเกวียน
            จวบเย็นเห็นแห่งบ้าน            ท่าขนอน
หาดใหญ่ไทยเจ๊กมอญ                     มีบ้าน
จอดเรือเมื่อเย็นรอน                         ริมหาดสะอาดเอย
ร้องว่าอาศัยบ้าน                               ร่มไม้ใกล้เรือ
           อำเภอศรีประจันต์มีพื้นที่ประมาณ 184.08 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอสามชุก,   ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมือง, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง, ทิศตะวันตกติดตอกับอำเภอดอนเจดีย์

           การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ ตำบล ๒๔ ชุมชน และ ๖๔ หมู่บ้าน  โดยมีตำบลต่างๆ ดังนี้

๑. ตำบลศรีประจันต์        ๒. ตำบลบ้านกร่าง    ๓. ตำบลมดแดง              ๔. ตำบลบางงาม
๕. ตำบลดอนปรู              ๖. ตำบลปลายนา       ๗. ตำบลวังหว้า              ๘. ตำบลวังน้ำซับ
๙. ตำบลวังยาง

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีประจันต์

วิสัยทัศน์ DHS ศรีประจันต์


     คนศรีประจันต์สุขภาพดี  ไม่ทอดทิ้งกัน และมีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 

     ๑) ขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีประจันต์
     ๒) เสริมสร้างสุขภาวะประชาชนทุกกลุ่มวัย
 
เป้าหมาย

    ๑ ) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง
    ๒ ) ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  สามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ดีเพิ่มขึ้นและชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน
    ๓ ) สถานะสุขภาพ (Health Status) ของประชาชนดีขึ้น
 
ค่านิยมองค์กร

    คุณธรรม  ศักดิ์ศรี  สามัคคี  เสียสละ

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของอำเภอศรีประจันต์  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9  ตำบล  จำนวน 64 หมู่บ้าน 
 

                                                          การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

                                                        เทศบาล                                    จำนวน   3     แห่ง 
                                                        องค์การบริหารส่วนตำบล      จำนวน    7     แห่ง