แนวคิดของ คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
                                                                             การกำเนิดของ พชอ. 

                                                                         คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.